Свържете се с нас на телефон:

Общи условия

Общи условия С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с условията за ползване на : www.patricia.bg, наричан за напред (сайт). Тази страница показва реда и условията, при които се осъществява продажбата на продуктите налични на сайта. Моля прочетете тези правила и условия внимателно преди да направите своята поръчка. Чл 1 Общи условия Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на стоките и услугите от Патриция ООД, чрез Сайта. Каталоговата част на www.patricia.bg е достъпна за разглеждане от всички, но продажби се извършват основно на лекари по дентална медицина. Регистрацията в уебсайта ни дава възможност да получим достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. Чл.2. Доставчикът публикува на адрес www.patricia.bg : – описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация; – продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; – информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; – правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите; – периода, за който направеното предложение и цена остават в сила; – минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги; – всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя. Чл.3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.patricia.bg стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.patricia.bg При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма. Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.patricia.bg. Чл.5. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон „ВХОД“. Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в кошницата”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчай”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането и. При извършена заявка електронният магазин www.patricia.bg уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. Представител на магазина ще предприеме действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.patricia.bg и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване по имейл адрес от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока и завършване на поръчката. Чл.6. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. При извършването и на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, който брой се уточнява посредством уговаряне между Представител на електронния магазин и Потребителя, подал и извършил конкретните заявки, разходите за доставката на стоките остават за сметка на Потребителя. Чл.7. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени чрез наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Най-ниска цена за доставки в България до 5кг Е 3,50 ЛВ. Разходите за доставка в страната са за сметка на Потребителя и освен в предварително уговорени между Доставчика и потребителя случаи е за сметка на Потребителя.. Можете да изберете доставка от посочените куриерски компании – Бул Екс, Еконт или СПИДИ. Молим да отбележите в поръчката си избора на куриер. В случай, че не сте отбелязали, изборът на куриер ще бъде направен от нас. Не правим доставки извън границите на България Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.patricia.bg и Потребителя. Заявките направени през работен ден се изпъняват в рамките на 24- 48 часа при наличие на артикулите. Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. Чл.10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения. Чл.11. Връщане и Рекламации. Ако сте се е съгласили с условията, с което сте сключили договор като потребител, считайки от деня на получаване на стоката имате право да върнете продуктите в рамките на 5 работни дни, като те трябва да бъдат с НЕ НАРУШЕНА цялост, в оригиналните си НЕ ОТВАРЯНИ опаковани и във вида, в който са получени Ако потребителя е спазил условията по предходната точка,. има право да получи пълно възстановяване на платената сума с изключение на разходите за доставка (ако такива са били платени). Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна и след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става по банков път или с наложен платеж в рамките на 10 работни дни от датата на обратното получаване на стоката. Доставката при връщане и замяна е за сметка на клиента (потребителя), освен, ако не бъде доказано, че е допусната грешка от страна на екипа ни.Когато последното е налично доставчика поема всички разходи по връщането и замяната на стоката. Срока за замяна е 14 дни от датата на получаване на върнатата стока. В случай на рекламация, потребителя се задължава да информира доставчика писмено (чрез имейл) или по телефона преди да изпрати обратно стоката предмет на рекламацията. Чл.12. Доставчикът има право: – да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил; – да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал; – да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни. Чл.12. Доставчикът: – полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата; – не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет; – не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му; – доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества; – не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него; – доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки; – не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси; – не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание; – няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина. Чл.13. Потребителят се задължава: – да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; – да плати цената на заявената от него стока; – да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика; – да получи стоката; – да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си; – да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;